ناخدا سید عباس ملک؛ جانبازی سرافراز و قهرمانی گمنام

ناخدا عباس ملک؛ فرمانده ناوچه جوشن در پاسخ به خلبان آمریکایی گفت اینجا خلیج فارس است و من از شما دستور نمی گیرم، پس اینجا را ترک کنید. ادامه مطلب