دشتِ کِلِه سَر

بیا تاقدر این نعمت بدانیم                                                                                  که در بحران بی آبی نمانیم نجات آب برماشد وظیفه                                                                                      برانجامش بیا هم گذاریم  … ادامه مطلب