یادواره ها یک تذکر است

گفتگو با آقای جواد یزدانی درباره یک یادواره شهدای متفاوت یادواره ها یک تذکر است هراز نو : هجده سال… ادامه مطلب